Do guys like blowing a guy for an hour? Do guys like receiving an hour-long blow job?