WaPo's Recap of Derrick Gordon's First "Out" Season